Podstwa Prawdy

BIBLIJNA PRAWDA – Światło Bożego Słowa

Jedynie Biblia jest standardem Prawdy

 • „…Pismo nie może być naruszone. ” – Jana 10:35
 • „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.” – Jana 17:17
 • „…abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. ” – I Koryntian 4:6
 • „Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. ” – Przypowieści 30:6
 • „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. ” – II Tymoteusza 3:16-17
 • „Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej… ” – Marka 7:13

Katechizm Kościoła Katolickiego (1994)

Prawda oparta jest na Piśmie, Tradycji i Papieżu

 • „Tradycja święta i Pismo święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują… „Katechizm Kościoła Katolickiego art. 80
 • „Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom… „art. 81″Wynika z tego, że Kościół… osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu „art. 83
 • „Nieomylność tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymu, głowa Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych… ogłasza definitywnym aktem naukę dotycząca wiary i obyczajów… „art. 891

Zbawienie tylko z łaski

Jedynie Biblia jest standardem Prawdy

 • „…Pismo nie może być naruszone.” – Jana 10:35
 • „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. ” – Jana 17:17
 • „…abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu.” – I Koryntian 4:6
 • „Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.” – Przypowieści 30:6
 • „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” – II Tymoteusza 3:16-17 –
 • „Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej…” – Marka 7:13

W zbawieniu, Łaska staje się zwykłym środkiem pomocniczym i jest udzielana przez sakramenty Kościoła.

 • „Łaska jest pomocą, jakiej udziela nam Bóg, byśmy odpowiedzieli na nasze powołanie i stali się Jego przybranymi synami. Wprowadza nas w wewnętrzne życie Trójcy Świętej. art. 2021
 • „Kościół Naucza, że dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia 'Łaska Sakramentalna’ jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez Chrystusa i właściwą każdemu sakramentowi. „art. 1129
 • „Kto chce dostąpić pojednania z Bogiem i z Kościołem, musi wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, których jeszcze nie wyznał, a które przypomniał sobie po starannym zbadaniu swego sumienia. „art. 1493

Wiara jest darowana i podtrzymywana przez Boga

Wiara jest darem Boga przez Słowo Boże

 • „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.” – Dzieje Apostolskie 16:31
 • „Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć.” – Filipian 1:29
 • „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.” – Rzymian 10:17

Wiara przychodzi przez Kościół Matkę

 • „Kościół jest zatem tym, który wierzy pierwszy, i w ten sposób prowadzi, karmi i podtrzymuje naszą wiarę. „art. 168
 • „Zbawienie pochodzi od samego Boga; ponieważ jednak życie wiary otrzymujemy za pośrednictwem Kościoła, on jest naszą Matką:… „art. 169
 • „Wiara jest aktem eklezjalnym. Wiara Kościoła poprzedza, rodzi, prowadzi i karmi naszą wiarę. Kościół jest Matką wszystkich wierzących.
 • „Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę”. „
  art. 181

Ofiara Chrystusowa jest wystarczającą ofiarą

Chrystus złożył ofiarę z siebie raz na zawsze

 • „Jezus(….), rzekł: Wykonało się!” – Jana 19:30
 • „Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej.” – Hebrajczyków 10:12
 • „Oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach.” – Hebrajczyków 1:3

Ofiara Mszy św. powtarzana

 • „W tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy.” – art. 1367
 • „Eucharystia jest również ofiarą Kościoła. Kościół, który jest Ciałem Chrystusa, uczestniczy w ofierze swej głowy. Razem z Chrystusem ofiaruje się cały…” – art. 1368

Bóg, jedyny Święty

Tylko Bóg jest Święty i jest źródłem wszelkiej świętości

 • „Święty, święty, święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego.” – Izajasz 6:3
 • „Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie wielbił imienia twego? Bo ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon…” – Objawienie 15:4
 • „Nikt nie jest, święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg.” – I Samuela 2:2
 • „Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.” – Izajasz 42:8

Maria jest również jedyna świętą i źródłem świętości

 • „Prosząc Maryję, by się modliła za nami, uznajemy siebie za biednych grzeszników i zwracamy się do «Matki miłosierdzia», do Całej Świętej.” – art. 2677
 • „Od Kościoła (Rzymskokatolickiego) uczy się przykładu świętości; rozpoznaje jej wzór i źródło w Najświętszej Maryi Dziewicy…” – art. 2030
 • „Ojcowie tradycji wschodniej nazywają Maryję «całą Świętą» (Panaghia), czczą Ją jako „wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha świętego i ukształtowana jako nowe stworzenie.” – art. 493

Jeden Pośrednik

W zbawieniu Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem

 • „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik miedzy Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.” – I Tymoteusza 2:5
 • „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” – Dzieje Apostolskie 4:12

W Zbawieniu „Maria” również jest pośredniczką

 • „Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego…Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele (Rzymskokatolickim) tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki”. – art. 969

Bałwochwalstwo

Bóg nienawidzi bałwochwalstwa.

 • „Nie czyń sobie podobizny czegokolwiek…. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył…” – II Mojżeszowa 20:4-5
 • „I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać: dziesięć słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach. Strzeżcie usilnie dusz waszych gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was… Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny…” – V Mojżeszowa 4:13,15-16
 • „Dzieci wystrzegajcie się fałszywych bogów. ” – I Jana 5:21

Kościół Rzymskokatolicki usprawiedliwia bałwochwalstwo

 • „Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie «cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru… i kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia.” – art. 2132
 • „Opierając się na misterium Słowa Wcielonego, siódmy sobór powszechny w Nicei (787r.) uzasadnił… kult obrazów przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Syn Boży, przyjmując ciało zapoczątkował nową 'ekonomię’ obrazów.” – art. 2131

Społeczność z umarłymi

Ta pogańska praktyka jest zabroniona w Biblii

 • „Niech nie znajdzie się u ciebie… wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych.” – V Mojżeszowa 18:10-11
 • „Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.” – III Mojżeszowa 20:6-7

Ta praktyka jest zalecana przez Rzym

 • „Komunia ze zmarłymi. Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych… Nasza modlitwa za zmarłymi nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami.” – art. 958
 • „Świadkowie, którzy poprzedzili nas w drodze do Królestwa, szczególnie ci, których Kościół uznaje za świętych, uczestniczą w żywej tradycji modlitwy…Wstawiennictwo jest ich najwyższą służbą… Możemy i powinniśmy modlić się do nich, aby wstawiali się za nami i za całym światem. „art. 2683

Podobne wpisy